I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je fyzická osoba Milan Kameníček IČ 44715439, se sídlem V Bažantnici 2651, 272 01 Kladno (dále jen „prodávající“) a na straně druhé jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující“).

2. Kupující vystavením objednávky dle článku II. akceptuje všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, jsou pro obě strany závazné, pokud v jednotlivé kupní smlouvě není stanoveno jinak.

3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit.

4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

 

II. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, KUPNÍ SMLOUVA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka může být zaslána e-mailem, doručena poštou, zaslána prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese www.air-sport.cz, podána telefonicky na některém telefonním čísle nebo přímým nákupem na adrese prodávajícího. Objednávka se považuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího.

3. Kupující může objednávku uhradit bankovním převodem, v hotovosti nebo dobírkou.

 

III. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Osobní odběr: Kupující si zboží vyzvedne osobně na adrese prodávajícího.

2. Termín dodání objednaného zboží je do 5 pracovních dnů, zpravidla však do 2 pracovních dnů od objednání. V mimořádných případech může dojít u některého objednaného zboží k delšímu termínu dodání. V těchto případech oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

 

IV. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA

1. Kupující je povinen při převzetí zásilky zboží zkontrolovat a prohlédnout. Vady množství a zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Kupující je povinen vrátit zboží v originálním obalu poškozeného pouze v nezbytně nutné míře pro prohlédnutí zboží.

2. Kupující má právo zjevně nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu vrátit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od kupní smlouvy nemá kupující také tehdy, je-li dodané zboží upraveno podle přání kupujícího, podléhá-li opotřebení nebo zastarání.

3. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta prodávajícím záruční doba stanovená zákonem, ve většině případů 24 měsíců. Zboží, které kupující reklamuje, je nutné po domluvě vrátit na adresu prodávajícího. U reklamovaného zboží musí kupující doložit doklad o zakoupení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu kupujícího, užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4. Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě do 7 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jako prodávající prohlašujeme, že získané údaje při registraci nového zákazníka slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu s kupujícím. Respektujeme právo na ochranu osobních údajů podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se, že získané údaje nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány. Neposkytneme je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (např. informace přepravci). Získané údaje budeme ochraňovat a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám.

Ochrana osobních údajů